Algemene voorwaarden Venta Internet Services BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Venta Internet Services: Venta Internet Services B.V. (VentaVid).
 2. Hoofdgebruiker: de wederpartij als bedoeld in de overeenkomst.
 3. Gebruiker: de hoofdgebruiker alsmede elke andere natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst en onder verantwoordelijkheid van de hoofdgebruiker gerechtigd is gebruik te maken van de programmatuur.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Programmatuur: de in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker beschikbaar gestelde software waarvan de gebruiker het niet-exclusieve gebruiksrecht verkrijgt.
 6. Webruimte: de online voorziening waarop de programmatuur wordt aangeboden en voor de gebruiker, middels zijn wachtwoord en gebruikersnaam, exclusief toegankelijk is.

ARTIKEL 2. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst voorziet in gebruik van de programmatuur op één vestiging, althans gelden de overeengekomen prijzen per vestiging. Gebruik van de programmatuur is dan ook uitsluitend toegestaan op één vestiging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de vorige zin, is Venta Internet Services gerechtigd voor het gebruik van de programmatuur op meerdere vestigingen, de prijs in rekening te brengen die zou gelden indien de hoofdgebruiker alle vestiging waar gebruik van de programmatuur is of wordt gemaakt, bij het aangaan van de overeenkomst reeds had aangemeld.
 2. Het bepaalde in het vorige lid laat het recht van Venta Internet Services om de overeenkomst in verband met een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, conform artikel 6 op te schorten en/of te ontbinden, onverlet.
 3. Bij een Venta-abonnement kan de gebruiker, middels een unieke URL, het door hem van teksten, video, foto’s, en/of andere gegevens voorziene sjabloon als videoboodschap ter beschikking stellen van derden. De URL is voor de geadresseerde van deze boodschap beperkt toegankelijk.
 4. Venta Internet Services stelt uitsluitend de webruimte ter beschikking van de gebruiker; de gebruiker dient zelfstandig zorg te dragen voor de teksten, video’s, foto’s, documenten, chatberichten en/of overige gegevens (content) welke hij aan de programmatuur dient toe te voegen. Venta Internet Services is nimmer verplicht zich te vergewissen over de inhoud van deze content. De gebruiker is dan ook volledig aansprakelijk voor de rechtmatigheid van de door hem aan de programmatuur toegevoegde content. De hoofdgebruiker vrijwaart Venta Internet Services van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. Venta Internet Services verstrekt de hoofdgebruiker één of meer gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot de webruimte. De gebruiker is gehouden zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de webruimte geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de gebruiker worden verricht, worden de hoofdgebruiker toegerekend.
 6. In het kader van de dienst ‘Live Video’ kunnen tevens opnamen van live video’s worden gemaakt welke voor latere vertoning kunnen worden opgeslagen. In geval van een zodanige opname worden alle individuele gebruikers die gelijktijdig deelnemen, middels het scherm automatisch geïnformeerd dat van een opname sprake is. De opname kan door iedere individuele gebruiker worden stopgezet, in welk geval de opname voor alle deelnemende gebruikers wordt gestaakt.
 7. In het kader van de dienst ‘Approval Code’ kunnen door de gebruiker voorgestelde werkzaamheden aan auto-eigenaren ter goedkeuring worden voorgelegd. In dat verband ontvangt de auto-eigenaar een 6-cijferige verificatiecode per e-mail of SMS. Door deze verificatiecode per offerteregel wel of niet in te voeren, wordt het voorstel in de betreffende offerteregel goed- respectievelijk afgekeurd. Voor onbedoelde goed- en afkeuringen die middels de webruimte hebben plaatsgevonden, is Venta Internet Services niet verantwoordelijk en aansprakelijk. De hoofdgebruiker vrijwaart Venta Internet Services van alle aanspraken van derden ter zake.In het kader van de dienst ‘Approval Code’ kunnen door de gebruiker voorgestelde werkzaamheden aan auto-eigenaren ter goedkeuring worden voorgelegd. In dat verband ontvangt de auto-eigenaar een 6-cijferige verificatiecode per e-mail of SMS. Door deze verificatiecode per offerteregel wel of niet in te voeren, wordt het voorstel in de betreffende offerteregel goed- respectievelijk afgekeurd. Voor onbedoelde goed- en afkeuringen die middels de webruimte hebben plaatsgevonden, is Venta Internet Services niet verantwoordelijk en aansprakelijk. De hoofdgebruiker vrijwaart Venta Internet Services van alle aanspraken van derden ter zake.
 8. Alle uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Venta Internet Services zich heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Venta Internet Services treedt niet eerder in dan nadat de hoofdgebruiker Venta Internet Services schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de nakoming van de betreffende verbintenis door Venta Internet Services na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Venta Internet Services alle voor de uitvoering van de betreffende verbintenis benodigde gegevens van de hoofdgebruiker heeft ontvangen.
 9. De hoofdgebruiker is gehouden de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden op te leggen aan een ieder die in het kader van de overeenkomst gerechtigd is gebruik te maken van de programmatuur en webruimte. De hoofdgebruiker is jegens Venta Internet Services aansprakelijk voor handelingen in strijd met deze algemene voorwaarden door de gebruikers.

ARTIKEL 3. | MISBRUIK

 1. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur of van de webruimte te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
 2. Het is de gebruiker verboden apparatuur of software te gebruiken die de normale werking van de programmatuur of webruimte kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 3. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Venta Internet Services te versturen.
 4. De gebruiker staat ervoor in dat alle content die hij toevoegt aan de webruimte geen inbreuk maakt op rechten van derden of enig wettelijk voorschrift.
 5. Video's met geweld of het oproepen daartoe, video’s met haatdragende, discriminerende of anderszins onbehoorlijke content, alsook video’s met een politieke boodschap kunnen door Venta Internet Services worden verwijderd zonder nader overleg met de hoofdgebruiker en zonder dat de hoofdgebruiker aanspraak maakt op enige compensatie. De beoordeling of een video vorenstaande kenmerken heeft, komt uitsluitend aan Venta Internet Services toe.
 6. Venta Internet Services is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik.
 7. Indien Venta Internet Services als gevolg van misbruik door de gebruiker schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de (hoofd)gebruiker.
 8. De hoofdgebruiker is gehouden adequaat op te treden tegen hem ter kennis gekomen misbruik van de programmatuur door gebruikers die onder zijn verantwoordelijkheid van de programmatuur gebruik maken, door hen bij misbruik van toegang tot de programmatuur uit te sluiten. Van dit misbruik dient de hoofdgebruiker tevens zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Venta Internet Services. Venta Internet Services behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover misbruik wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden, zonder dat de hoofdgebruiker aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van door hem verrichte c.q. verschuldigde betalingen.

ARTIKEL 4. | ONDERHOUDVAN DE PROGRAMMATUUR

 1. Venta Internet Services is te allen tijde bevoegd de programmatuur en/of webruimte tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, de programmatuur, webruimte of servers van Venta Internet Services, dan wel derden.
 2. De hoofdgebruiker kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van toegankelijkheidsbeperkingen van de programmatuur of webruimte.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de gebruiker daarvan de minste hinder zal ondervinden. Venta Internet Services kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 1. Venta Internet Services is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de hoofdgebruiker als Venta Internet Services gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De hoofdgebruiker maakt nimmer aanspraak op vergoeding van schade die is ingetreden als gevolg van overmacht. De hoofdgebruiker maakt uitsluitend aanspraak op evenredige restitutie van reeds verrichte betalingen ten aanzien van de periode waarin op grond van overmacht niet van de programmatuur gebruik is kunnen maken.

ARTIKEL 6. | OPSCHORTINGEN ONTBINDING

 1. Beide partijen zijn, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst partijen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de betreffende partij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat deze partij schriftelijk door de andere partij in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de betreffende partij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de hoofdgebruiker in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de hoofdgebruiker anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Venta Internet Services gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de hoofdgebruiker reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde of nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Venta Internet Services gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De hoofdgebruiker maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Venta Internet Services op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien Venta Internet Services de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de hoofdgebruiker terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Venta Internet Services vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Bij elke verlenging van de overeenkomst is Venta Internet Services gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen. In een voorkomend geval doet Venta Internet Services daarvan uiterlijk een maand vóór verlenging van de overeenkomst schriftelijk mededeling aan de hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tot de dag dat de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. Het bepaalde in de overeenkomst omtrent opzegtermijnen is op het geval als bedoeld in dit lid niet van toepassing.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de hoofdgebruiker de abonnementskosten, waaronder begrepen de overeengekomen vaste maandbedragen per vestiging, jaarlijks middels vooruitbetaling verschuldigd. Venta Internet Services is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst voordat de vooruitbetaling volledig is voldaan. De prijs per door de gebruiker vervaardigde boodschap in het kader van een Venta-abonnement, is maandelijks achteraf verschuldigd.
 4. Betalingen geschieden middels overboeking, dan wel automatische incasso. Indien overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum op de door Venta Internet Services voorgeschreven wijze.
 5. Indien automatische incasso is overeengekomen en één of meer verschuldigde betalingen meerdere malen niet automatisch kunnen worden geïncasseerd, is de hoofdgebruiker verplicht het verschuldigde bedrag middels overboeking te voldoen, op de door Venta Internet Services voorgeschreven wijze. Venta Internet Services is in dat geval bevoegd redelijke administratiekosten door te berekenen aan de hoofdgebruiker.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de hoofdgebruiker van rechtswege in. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de hoofdgebruiker over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. Deze rente wordt berekend tot en met de dag dat het openstaande bedrag, inclusief rente volledig is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de hoofdgebruiker verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De gebruiker kan zelfstandig content toevoegen aan de programmatuur. Venta Internet Services is niet in staat om zich over de inhoud van deze content te vergewissen. De hoofdgebruiker is dan ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van de door gebruikers aan de programmatuur toegevoegde content en vrijwaart Venta Internet Services van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder begrepen aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de middels de programmatuur door of namens de hoofdgebruiker toegevoegde content inbreuk maakt op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van deze derden.
 2. Venta Internet Services staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van functionaliteiten binnen de programmatuur welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk vermelde functionaliteiten kan niet als een tekortkoming van Venta Internet Services worden aangemerkt en geeft de hoofdgebruiker geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding.
 3. Venta Internet Services streeft er naar om de programmatuur te laten functioneren op alle internetbrowsers, echter is het mogelijk dat de programmatuur niet op alle internetbrowsers even deugdelijk werkt. Elke aansprakelijkheid van Venta Internet Services ter zake is uitgesloten.
 4. Indien Venta Internet Services aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in lid 5, beperkt tot vergoeding van door de hoofdgebruiker geleden directe schade. Venta Internet Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede is begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Venta Internet Services aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Venta Internet Services toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de hoofdgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Venta Internet Services streeft er naar om de programmatuur te laten functioneren op alle internetbrowsers, echter is het mogelijk dat de programmatuur niet op alle internetbrowsers even deugdelijk werkt. Elke aansprakelijkheid van Venta Internet Services ter zake is uitgesloten.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Venta Internet Services is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Venta Internet Services betrekking heeft
 6. Alle vorderingen en verweren jegens Venta Internet Services verjaren na verloop van één jaar.
 7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Venta Internet Services, vrijwaart de hoofdgebruiker Venta Internet Services van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door Venta Internet Services ter beschikking gestelde programmatuur en anderszins geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 1. Venta Internet Services behoudt zich te allen tijde het intellectuele eigendom voor op de webruimte en alle door hem vervaardigde en/of beschikbaar gestelde programmatuur.
 2. Venta Internet Services zal nimmer het eigendom claimen over de data welke door gebruikers aan de programmatuur zijn toegevoegd. Na beëindiging van de overeenkomst is Venta Internet Services gerechtigd door de gebruiker ingevoerde data te verwijderen voor zover uit de overeenkomst voortvloeit dat deze data blijvend op de systemen van Venta Internet Services worden opgeslagen. Alvorens daartoe over te gaan zal Venta Internet Services de hoofdgebruiker in de gelegenheid stellen zich deze data toe te eigenen voor zover de hoofdgebruiker deze data redelijkerwijs niet via andere bronnen ter beschikking staan.
 3. Het is Venta Internet Services toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de programmatuur en webruimte. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van de programmatuur te voorkomen.
 4. Nimmer zal vertrouwelijke informatie van de gebruiker door Venta Internet Services ter kennis van onbevoegde derden worden gesteld, tenzij de gebruiker voor openbaarmaking van deze informatie uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarvan redelijkerwijs uitgegaan kon worden dat deze vertrouwelijk van aard is.

ARTIKEL 10. | slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Venta Internet Services en de hoofdgebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Venta Internet Services wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.